Fall 2013 E-Board

President: Talhah Siraj president@apotau.org Service Vice President: Lindsey Backman servicevp@apotau.org Membership Vice-President: Patryk Więch & Chase Wheaton membervp@apotau.org Pledgemaster: Katie Nelson pledgemaster@apotau.org Treasurer: Inja Niloy treasurer@apotau.org Fellowship Chairs: Tomas Gacio & Derek Labrosse fellowship@apotau.org Philanthropy Chairs: Sammy Felman &...